O programie

W maju 2015 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin przystąpił do opracowania założeń programu przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu dzieci i młodzieży. Program kierowany jest do najmłodszych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w szczególności pochodzących z rodzin o niskim statusie majątkowym, wielodzietnych, z problemami zagrażającymi trwałości rodziny, zamieszkujących w oddalonych od centrum dzielnicach. Zamiarem pomysłodawców było stworzenie – w porozumieniu z miejskimi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi – oferty, zachęcającej dzieci i młodzież do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i imprezach artystycznych oraz zaangażowanie ich do udziału w różnego rodzaju warsztatach i kursach edukacyjnych, a w efekcie: zmotywowanie do podnoszenia własnych kompetencji społecznych. Zasadniczym celem tak pomyślanego przedsięwzięcia jest podjęcie próby ograniczenia zjawiska marginalizacji kulturowej młodych szczecinian, wskazywanie sposobów aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, a także wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do kultury.

Formą realizacji programu mogą być m.in. warsztaty artystyczne, warsztaty teatralne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, rozwijające zainteresowania i kompetencje młodych ludzi, wycieczki do teatru i do muzeum, udział w spektaklach oraz koncertach. Naczelną zasadą programu jest jego niekomercyjny charakter, a więc udział dzieci w tego rodzaju zajęciach zawsze pozostaje nieodpłatny.

Obecnie koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.